ราคาแผนที่กระดาษ

อ่าน 2,221 ครั้ง
ลำดับ รายการ   เลขชุด   มาตราส่วน จำนวนระวาง ราคาราชการ ราคาเอกชน หมายเหตุ
1 แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร L 9013 S 1/20,000 20 70 80 ขายทั่วไป
2 แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) L 7018 1/50,000 830 120 - ขายเฉพาะราชการ
3 แผนที่ประเทศไทย THAILAND (WGS 84) L 7018 S 1/50,000 637 120 160 ขายทั่วไป
4 แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคพื้นดิน) 1501 1/250,000 54 120 - ขายเฉพาะราชการ
5 แผนที่ยุทธการร่วม (ภาคอากาศ) 1501 A 1/250,000 52 120 - ขายเฉพาะราชการ
6 แผนที่ประเทศไทย THAILAND 1501 S 1/250,000 48 120 160 ขายทั่วไป
7 แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร (แผ่นพับพิมพ์สองหน้า) - 1/50,000 1 50 50 ขายทั่วไป
8 แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ A4 - 1/25,000 เล่ม 200 200 ขายทั่วไป
9 แผนที่เส้นทาง (กภศ.ผท.ทหาร) 1/1,500,000 1 260 260 ขายทั่วไป
10 แผนที่ THE WORLD 1144 1/22,000,000 3 ชุดละ 300 ชุดละ 360 ขายทั่วไป
11 แผนที่ THE WORLD 1144 S 1/22,000,000 3 ชุดละ 300 ชุดละ 360 ขายทั่วไป
12 แผนที่โลก - 1/40,000,000 1 120 120 ขายทั่วไป
13 แผนที่เล่มแสดงทรัพยากรประเทศไทย - มาตราส่วนต่างๆ 52 40 60 ขายทั่วไป
13.1 แผนที่ประเทศไทยแสดงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ - 1/2,500,000 1 80 90 ขายทั่วไป
13.2 แผนที่ชุดทิวเขาในประเทศไทย - 1/2,500,000 1 80 90 ขายทั่วไป
13.3 แผนที่เล่มประเทศไทยขนาด A๔ - 1/3,000,000 เล่ม 180 180 ขายทั่วไป
14 แผนที่เส้นทางเอเชีย 1306 1/1,250,000 3 70 - ขายเฉพาะราชการ
15 แผนที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5308 1/1,250,000 4 70 - ขายเฉพาะราชการ
16 แผนที่ประเทศไทยแสดงเส้นทางเป็น กม. - 1/2,000,000 1 50 70 ขายทั่วไป
17 แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด - 1/2,500,000 1 80 90 ขายทั่วไป
18 แผนที่โครงร่างเอเชียและตะวันออกไกล - 1/1,500,000 6 50 70 ขายทั่วไป
19 แผนที่โลก 1142 1/11,000,000 9 130 150 ขายทั่วไป
20 แผนที่ปูมดาว - - 4 ชุดละ 150 ชุดละ 150 ขายทั่วไป
21 แผนที่ท่องเที่ยวไทย - 1/1,000,000 1 150 150 ขายทั่วไป
22 แผนที่สหภาพพม่า U 741 1/63,360 45 50 - ขายเฉพาะราชการ