1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

อ่าน 139 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ประจำเดือน ต.ค.60 – ก.ย.61
  • ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ประจำเดือน ต.ค.61 – ก.พ.62