2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ

อ่าน 258 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.60 – ก.ย.61
  • ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.61 – ก.ค.62