ก.ย.60

อ่าน 134 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

2.ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ