การสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคคลากร ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัด เพชรบุรี โดยมี เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธาน

อ่าน 289 ครั้ง
เจ้ากรมแผนที่ทหารกล่าวเปิดการสัมมนา