ติดต่อเรา

สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : กรมแผนที่ทหาร 111 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2163 4922

สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร (สาขา 00001)
ที่อยู่ : เลขที่ 1770 กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2514 2197