วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ข้อมูลทางแผนที่ และภูมิสารสนเทศของประเทศ
ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ”

พันธกิจ (Mission)

  •             – ผลิตภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
  •             – ผลิตแผนที่ฐานและแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐
  •             – ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  •             – สำรวจวางหมุดหลักฐานตามความต้องการของผู้รับบริการ
  •             – ให้บริการการบินสำรวจและบินถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
  •             – ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ข้อมูลทางแผนที่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลหมุดหลักฐานทางแผนที่
  •             – ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับการสำรวจทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ และการจัดทำข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งระบบจัดเก็บ
    และการให้บริการข้อมูลทางแผนที่

วัตถุประสงค์ (Objective)

  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ 
การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ ตลอดจนการรับวิทยาการอันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่าย หรือภาพถ่ายทางอากาศ
ทั้งนี้ เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน