ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

พ.ศ.2534 ผท.ทหาร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ” เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลทางแผนที่ เป็นเงินรวม 22 ล้านบาท

พ.ศ.2535 กรมบัญชีกลาง ได้เปิดบัญชี “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ” ถือเป็นการก่อตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ที่สมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา