ข้อมูลแผนที่

คำแนะนำแผนที่กระดาษแผนที่เชิงเลขหมุดหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศสารบัญแผนที่แผ่นพับประชาสัมพันธ์


 

                                                ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center)
แผนที่กระดาษ    โทร. 0 2514 2197
แผนที่เชิงเลข     โทร. 0 2514 2197
ภาพถ่ายทางอากาศ   โทร. 0 2530 5282
ข้อมูลหมุดหลักฐาน    โทร. 0 2530 5279
กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

 

ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่

แนะนำสถานที่

ราคาขายและราคาค่าบริการ

ช่องทางการสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่ง 
 ข้อมูลแผนที่กระดาษ

ราคาแผนที่กระดาษ

แนวทางปฏิบัติการให้บริการ และการให้การสนับสนุนแผนที่กระดาษ

วิธีการติดต่อสั่งซื้อแผนที่กระดาษ
 
 
ราคาข้อมูลแผนที่เชิงเลข

ขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม

ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลทางแผนที่

ขั้นตอนการเก็บเงินและส่งมอบข้อมูลแผนที่

ช่องทางการให้บริการแผนที่เชิงเลข

วิธีการติดต่อสั่งซื้อแผนที่เชิงเลข

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 
 รายชื่อหมุดหลักฐาน

ราคาข้อมูลหมุดหลักฐาน

วิธีการติดต่อสั่งซื้อข้อมลหมุดหลักฐาน
 
 


พื้นที่ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข

ขั้นตอนการให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ

ข้อมูลโครงการภาพถ่ายทางอากาศจังหวัด

ราคาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

วิธีการติดต่อสั่งซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 สารบัญแผนที่ ชุด L7018

สารบัญแผนที่ ชุด L7018 S

สารบัญแผนที่ ชุด 1501

สารบัญแผนที่ที่ให้บริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)