ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม
ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.สทอ.