ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม
ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.สทอ.

 

 

พันเอก โอฬาร ดอกพิกุล
หน.ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร/รอง ผอ.สทอ.