หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

 พ.อ. ชัยรัตน์  ชัยดำรงค์โรจน์
หน.ผยฟ.กดฟ.ผท.ทหาร/หน.ฝ่ายผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
 น.ท.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม
หน.ผบช.กกง.บก.ผท.ทหาร/หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
พ.ต. วันชัย  ตรียัง
ประจำ ผบผ.กคผ.ผท.ทหาร/หน.ฝ่ายคลังสินค้า

ร.อ. เสนีย์ เมืองณะศรี ประจำ ผบข.ศขผ.ผท.ทหาร/ หน.ฝ่ายข้อมูลทางแผนที่เชิงเลข

ร.อ. พัฒนวงษ์ จันทวาส
ประจำ ผพพ.กพพ.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายผลิตแผนที่

ร.อ.หญิง รามัย สิงห์ใจ
ประจำ ผงป.บก.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน

ร.ต.หญิง อาภาจรี สุทธิโกเศศ ร.น.
ประจำ ผคส.กคผ.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายขายและบริการ