หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าฝ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

 พ.อ. ชัยรัตน์  ชัยดำรงค์โรจน์
 ประจำ ผท.หทาร/
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน สทอ.
 น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม
นตส.ผท.ทหาร
น.ท.หญิง ปวีณา  ธรรมะธารีย์ ร.น.
  หน. ผรจ.กกง.บก.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี สทอ.

พ.ต.หญิง รามัย สิงห์ใจ
ประจำ ผคจ.กกง.ผท.ทหาร/
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สทอ.
ร.ท. กฤษณะ  นามสอน
ประจำ ผกผ.ศขผ.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายผลิต สทอ.
ร.ต. ธนาวุฒิ  กุลสิงห์ ประจำ ผคผ.กคผ.ผท.ทหาร/ หน.ฝ่ายวัสดุและคลังสินค้า สทอ.
ร.ต. สรวุฒิ  ปาลวัฒน์ 
ประจำ ผคส.กคผ.ผท.ทหาร/
หน.ฝ่ายขายและบริการ สทอ.