คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

1. พลโท ชัยสิทธิ์
ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร/ทำการแทน ประธานกรรมการ
2. พลตรี ชาคร บุญภักดี รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร/กรรมการ
3. นายคงศักดิ์ บูรณะกุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ/กรรมการ
4. - - ผู้แทนกระทรวงการคลัง/กรรมการ
5. พลตรี ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย/กรรมการ
6. นาวาอากาศเอกหญิง เบญจมาภรณ์ เบญญศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี/กรรมการ
7. นาวาเอกหญิง ศุลีพร คำเครื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน/กรรมการ
8. พันเอก พสิษฐ์ พัดเจริญ นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมแผนที่ทหาร/กรรมการและเลขานุการ